DBIM

Videos

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 4 (Rải thép sàn tự động)

DBIM - Lưu dữ liệu vẽ dầm - Back - Next - Find (Dùng cho ae chuyên vẽ dầm; k cần tính toán)

DBim - Quy tắc đặt tên dầm để tính toán trong DCE

DBim - Hướng dẫn sử dụng Block Trục

DBim - Tính toán Dầm video 1 - Cài đặt các thông số đầu vào

DBim - Tính toán Dầm video 2 - Load nội lực tính toán từ mô hình Etabs, Safe...