DBIM

Hướng dẫn triển khai chi tiết sàn

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 4 (Rải thép sàn tự động)

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 1

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 2 (edit, move, stretch, trim thép)

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 3 (vẽ thép sàn biến thiên)