DBIM

Hướng dẫn triển khai

DBim - Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết sàn bằng Polyline Video 4 (Rải thép sàn tự động)

DBIM - Lưu dữ liệu vẽ dầm - Back - Next - Find (Dùng cho ae chuyên vẽ dầm; k cần tính toán)

DBIM - Gán liên kết cho đối tượng bất kỳ để thống kê thép

DBim - Hướng dẫn vẽ lanh tô và thống kê lanh tô

DBim - Hướng dẫn vẽ cầu thang.

DBIM - Ứng dụng tùy biến vẽ thép để triển khai vách lõi thang máy