DBIM

Hướng dẫn triển khai vẽ chi tiết dầm

DBIM - Lưu dữ liệu vẽ dầm - Back - Next - Find (Dùng cho ae chuyên vẽ dầm; k cần tính toán)

DBIM - Hướng dẫn Triển khai chi tiết dầm (Tổng hợp)

DBIM - Hướng dẫn đổi tên cấu kiện và số lượng cấu kiện

DBIM - Hướng dẫn nhấn thép dầm (Vị trí giật sàn vệ sinh)

DBIM - Hướng dẫn triển khai chi tiết móng băng

DBIM - Chia sẻ cách tạo Viewport và dàn trang bản vẽ dầm