DBIM

Videos

DBim - Tính toán Dầm video 3 - Các công cụ hỗ trợ lập mặt bằng kết cấu

DBim - Tính toán Dầm video 4 - Show dữ liệu tính toán từ Etabs ra bảng tính

DBim - Tính toán Dầm video 5 - Hướng dẫn tính toán và triển khai chi tiết dầm từ Etabs

DBim - Tính toán Dầm video 7 - HD update nội lực vào bảng tính cũ, Cách thêm, bớt dầm vào bảng tính.

DBim - Tính toán Dầm video 8 - In thuyết minh và xuất dữ liệu vẽ dầm

DBim - Tính toán Dầm video 9 - Liên kết Revit - Etabs - Excel - Autocad