DBIM

DBIM - Hướng dẫn cài đặt phần mềm

By DBIM | 11/03/2021

+ Cấu hình và các phiên bản phần mềm DCE đề xuất:

          -  Autocad 2013, Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Excel 2013 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Access 2013 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Etabs 2015 Phiên bản 64 bit trở lên.

             - Net framework 4.0 trở lên.

 

Bước 1: Giải nén file "DCE.zip", chọn thư mục "01. File cài đặt":

 

 

Bước 2: Click chuột phải vào file cài đặt chọn “Run as administrator”:

 

 

Bước 3: Chọn "Yes":

 

 

Bước 4: Chọn "Next":

 

 

Bước 5: Chọn "Next":

 

 

Bước 6: Chọn "Next":

 

 

Bước 7: Chọn "Next":

 

 

Bước 8: Chọn "Install":

 

 

Bước 9: Chọn "Next":

 

 

Bước 10: Tích chọn "Launch Dce Pro" và "Next":

 

 

Bước 11: Mở Excel Chọn "Options":

 

 

Bước 12: Trong tab Add-ins chọn Excel Add-ins -> Go...

 

 

Bước 13: Chọn Browse... dẫn đến thư mục: "C:\Dce Pro\V.2020" Chọn 1 trong 2 file phù hợp:

DCE Excel-AddIn.xll (dùng cho máy cài đặt excel 32 bit)

DCE Excel-AddIn64.xll (dùng cho máy cài đặt excel 64 bit)

<Lưu ý chỉ chọn 1 trong 2 file, Nếu thử file này không được thì tắt bỏ và chọn file còn lại)

Nhấn OK 2 lần

 

 

Bước 14: Mở Excel (hoặc mở Autocad; Load lisp "C:\Dce Pro\DCE Pro.lsp"; sử dụng lệnh "dangnhapdce")

tiến hành đăng nhập sử dụng phần mềm:

 

Bước 15: Điền đầy đủ thông tin, mật khẩu và license để đăng nhập:

 

 

Bước 16: Thông báo đăng nhập thành công:

 

 

Lưu ý: mỗi tài khoản đăng ký mới sẽ nhận được 1 license miễn phí với 30 ngày sử dụng.

Để lấy license cần đăng nhập tài khoản và click vào mục "QUẢN LÝ LICENSE" 

 

 

Click mục "QUẢN LÝ LICENSE":

 

 

Bước 17: Để sử dụng các chức năng trong Autocad:

Người dùng mở Autocad và nhấn lệnh "APPLOAD" => load lisp trong thư mục đường dẫn: "C:\Dce Pro\DCE Pro.lsp"